Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY IQHUBS s.r.o. (dále jen „VOP“)

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky mají mezi Vámi jakožto uživatelem našich Služeb a korporací IQHUBS s.r.o., IČO: 08903450, se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, upravit vzájemná práva a povinnosti, aby obchodní vztah založený smlouvou o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) fungoval hladce.  
 2. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která akceptuje náš návrh Smlouvy.

 

2. Služba

 1. Poskytujeme službu IQHUBS přes webové rozhraní na internetové adrese app.iqhubs.cz (dále jen „Služba“). Službu poskytujeme v režimu „SaaS“. tj. software jako služba (dále jen „Software“). Bližší představení služby naleznete na www.iqhubs.cz.
 2. Přístup ke Službě máte zajištěn pomocí internetového prohlížeče on-line přístupem přes síť Internet, přes Váš Uživatelský účet, který je chráněn pomocí jména a hesla. Komunikace mezi Uživatelem a datovým centrem, ze kterého je Služba poskytována, je zajištěna pomocí protokolu HTTPS (SSLv3). Přístupové údaje Vám sdělíme vhodným způsobem.
 3. Uživatelům Služby dle našich časových a personálních možností poskytujeme bezplatně doplňkové služby, pokud o ně projevíte zájem. Mezi tyto služby například patří: i) poskytování technické podpory, ii) manuál ke službě, včetně aktualizovaných znění, iii) webináře.
 4. Služba je provozována prostřednictvím vzdáleného přístupu, proto za místo plnění je považována naše, příp. subdodavatelova, provozovna.
 5. Služba se považuje za splněnou v okamžiku, kdy Vám budou sděleny přístupové údaje. Tímto okamžikem je Služba poskytnuta řádně a včas, je-li dodržena, mimo jiné, sjednaná úroveň kvality jejich poskytování.
 6. Službu poskytujeme každý den od 0 hodin do 24 hodin.
 7. Doplňkové služby poskytujeme v obvyklé pracovní době.

 

3. Zařízení

 1. Zařízení je veškerý HW poskytnutý korporací (dále jen „Zařízení“), bez jehož instalace na Vašich strojích nebudete moci čerpat Službu v nabízeném rozsahu.
 2. Zařízení Vám zašleme prostřednictvím vhodného přepravce na Vámi sdělenou adresu, s tím, že pokud budete Zařízení instalovat sami, počínejte si tak, aby nedošlo a nedocházelo k jakémukoliv poškození či škodám na Zařízení. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv škodu či újmu způsobenou komukoliv chybnou manipulací nebo instalací Zařízení.
 3. Zařízení Vám poskytneme ve Vámi požadovaném počtu na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřeme spolu se Smlouvou.  Zařízení, včetně návodu a související dokumentace, je převzato a nebezpečí škody na věcí přechází okamžikem jeho převzetí od přepravce.
 4. Výše platby za nájem Zařízení (nájemné) je stanovena aktuálním ceníkem jako měsíční. Povinnost hradit nájemné vzniká dnem následujícím po odeslání Zařízení dle bodu 2. Ohledně nájemného platí obdobně článek  4. VOP.
 5. Pokud budete Zařízení instalovat sami, počínejte si tak, aby nedošlo a nedocházelo k jakémukoliv poškození či škodám na Zařízení. Neneseme odpovědnost za škodu způsobenou chybnou manipulací nebo instalací Zařízení. Bez našeho předchozího souhlasu nejste oprávněn do zařízení jakkoliv zasahovat. Jakoukoli vadu na Zařízení nám ihned oznamte. Po dobu nájmu nám odpovídáte za veškerá poškození Zařízení (i mechanická), příp. za poškození způsobená neodbornou manipulací, ztrátu či zničení a jste povinen uhradit nám škodu v plné výši, stanovené v aktuálním ceníku. Uvedené platí i v případě, že Zařízení nebude užíváno v souladu s návodem. Přestane-li Vám zařízení fungovat z jiného důvodu, postaráme se o opravu my, neneseme však odpovědnosti za jakékoliv škody či jinou újmy, která v důsledku omezení funkčnosti Zařízení komukoliv vznikla.
 6. Zařízení jste oprávněn užívat výhradně za účelem čerpání Služby. Nejste oprávněn zařízení zcizit, podnajmout, zatížit, nebo s ním jakkoliv nakládat.
 7. Po skončení Smlouvy jste povinen nám zařízení bezodkladně vrátit v původním stavu na adresu Jan Havel, Přepeřská 1308, 511 01, Turnov. V případě, že Zařízení nebude vráceno ani do 30 dnů od skončení Smlouvy, máme nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé Zařízení za každý den prodlení, počínaje prvním dnem po skončení Smlouvy.

 

4. Cena služby

 1. Za poskytování Služby se nám zavazujete uhradit odměnu v dohodnuté výši stanovené ceníkem a/nebo ve Smlouvě. Jakékoliv omezení poskytování Služby nemá vliv na povinnost hradit odměnu. Čerpání Služby není podmínkou pro povinnost uhradit odměnu.
 2. Zúčtovací období začíná prvním dnem po doručení Zařízení k uživateli a trvá jeden měsíc.
 3. Po započetí zúčtovacího období, ve kterém Vám budou Služby poskytovány, Vám vystavíme vyúčtování, které jste povinen uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení, nebude-li v něm uvedeno jinak. K ceně služeb bude dopočítáno DPH dle aktuálně platné právní úpravy.
 4. Vyúčtování Vám budeme zasílat v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo písemně na adresu, budete-li to požadovat. Přijetím těchto podmínek nám dáváte souhlas k elektronické fakturaci dle § 26 odst. 3 Zákona o DPH.
 5. Výši odměny můžeme jednostranně navýšit o roční průměrnou míru inflace, vyhlášenou Českým statistickým úřadem, a to od 1.3. následujícího roku. 
 6. Odměna se hradí dopředu na následující zúčtovací období a je uhrazena dnem připsání na náš účet. Dohodneme-li  se tak, můžete hradit odměnu na více zúčtovacích období najednou, za což Vám poskytneme přiměřenou slevu.
 7. V případě, že nestihnete vyúčtování zaplatit včas, máme právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den trvání prodlení až do zaplacení. Pokud budete v prodlení s úhradou déle jak měsíc, máme právo přerušit poskytování Služeb až do dne, kdy bude celá dlužná částka včetně úroku z prodlení připsána na náš účet. Během této doby nejsme v prodlení s poskytováním Služeb dle Smlouvy. 
 8. Za obnovení poskytování služeb po přerušení z důvodu neplacení máme právo účtovat  smluvní pokutu 1000 Kč za každé jednotlivé Zařízení.

 

5. Smlouva

 1. Smlouvu můžeme uzavřít osobně nebo přes internet. Návrh Smlouvy Vám vždy pošleme my, s tím, že k jejímu uzavření dojde, jakmile nám ji potvrdíte vhodným a předpokládaným způsobem, nejspíše emailem nebo svým podpisem. 
 2. V rámci našeho e-shopu můžete učinit závaznou objednávku, kterou Vám potvrdíme. Okamžikem doručení našeho potvrzení je Smlouva uzavřena a založena vzájemná práva a povinnosti. Tímto okamžikem začíná naše spolupráce. 
 3. Nedílnou součást Smlouvy jsou tyto VOP, proto se s nimi spolu se Smlouvou prosím před podpisem smlouvy pečlivě seznamte. Platnost VOP nemůžete vyloučit, ani jinak měnit či doplňovat, byť i jen způsobem, který nepodstatně mění VOP či Smlouvu, či způsobem, který totožné podmínky vyjadřuje pouze jinými slovy. Jakýkoli odkaz na vaše obchodní podmínky, či obchodní podmínky třetích stran, nevyvolává právní účinky, přičemž použití ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku je výslovně vyloučeno.
 4. Pokud by Smlouva či další dokumenty upravující právní vztah založený touto Smlouvou obsahovaly úpravu odlišnou od VOP, má tato odlišná úprava přednost před úpravou uvedenou ve VOP.
 5. Nedohodneme-li se jinak, Smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti ode dne aktivace Služeb. Po uplynutí sjednané doby se účinnost Smlouvy automaticky prodlužuje vždy na stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, pokud nám alespoň 30 dnů před uplynutím doby neoznámíte, že na prodloužení Smlouvy nemáte zájem. Smlouva se tímto způsobem prodlužuje i opakovaně.
 6. Uzavřením Smlouvy se současně ruší veškerá naše vzájemná případná předchozí ujednání Smluvních stran spojená s jejím (totožným) předmětem plnění. 
 7. Chceme obchodovat jenom s Vámi, proto převod práv a povinností vyplývající ze Smlouvy pro Uživatele je možné převést na třetí osobu pouze s naším souhlasem.
 8. Jelikož spolupracujeme v oblasti, v níž dochází k rychlému rozvoji technologií a služeb, podmínek na trhu i změně právních předpisů, vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně změnit Smlouvu nebo VOP, které Vám vždy včas oznámíme. Pokud se změnou nebudete souhlasit, máte právo oznámené změny odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě 30 (třicet) dnů od jejich oznámení. V opačném případě budeme mít za to, že jste oznámenou změnu akceptoval. V případě odmítnutí oznámených změn VOP činí výpovědní doba 3 (tři) měsíce a začíná běžet doručením písemného vyrozumění o odmítnutí změn VOP a vrácením Zařízení dle článku 3 bodu 7 VOP.
 9. V případě předčasného ukončení Smlouvy uzavřené na dobu určitou v důsledku porušení některé Vaší povinnosti, nebo podáním výpovědi, máme nárok a bude Vám vyfakturována odměna za Služby za zbylé měsíce do původně sjednaného termínu ukončení platnosti Smlouvy. 
 10. V případě, že vůči Vám bude zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, dostanete se do likvidace či pod nucenou správu, příp. nebudete schopen dostát svým finančním závazkům, můžeme od Smlouvy písemně odstoupit. Stejně tak v případě, že budete v prodlení s úhradou více jakdvou měsíců, nebo zjistíme, že nám byly sděleny nesprávné či nepravdivé údaje, můžeme smlouvu vypovědět. Výpověď je účinná dnem, kdy Vám ji zašleme.
 11. Odstoupení učiněné v souladu s těmito VOP je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
 12.  Vaše data budou po uplynutí 30 dnů po skončení Smlouvy nenávratně odstraněna. 

 

6. Práva a povinnosti Stran

 1. Před započetím plnění i v průběhu trvání Smlouvy se zavazujeme vzájemně si poskytnout na žádost veškeré informace a podklady nezbytné pro řádné a včasné plnění předmětu Smlouvy a poskytnout si k tomu dále veškerou nezbytnou součinnost. 
 2. Užíváním Služby berete na vědomí, že Software bude provozován na serveru umístěném v našem hostingovém centru či u našeho smluvního partnera. Vaše data budou za přísných technických a smluvních podmínek uložena bezpečně v úložišti třetích stran. 
 3. Bezpečnost dat bude zajištěna v souladu se známými standardy v oblasti informační bezpečnosti. 
 4. Software Vám bude zpřístupněn po celou dobu trvání této Smlouvy. Máme právo znepřístupnit Služby v případě, že budete více jak 30 dnů v prodlení s úhradou vyúčtování nebo v případě, že se dopustíte hrubého porušení smluvních podmínek vyplývajících z této Smlouvy či VOP.
 5. I přes veškerou snahu může dojít k přerušení nebo omezení poskytování Služby v důsledku činnosti třetích osob, softwarem nebo jinými okolnosti vzniklými nezávisle na naší vůli. V těchto případech se zavazujeme vyvinout maximální úsilí k odstranění vad Služby, když zároveň berete na vědomí, že Vám z tohoto nevzniká vůči nám jakýkoliv finanční ani jiný nárok z titulu vady Služby či vzniku újmy. Omezení, prodlevy či jiné problémy spočívající v použití elektronických komunikací nezakládají naši odpovědnost za prodlevy, chyby nebo jiné škody a újmy z toho vyplývající.
 6. Podpisem Smlouvy souhlasíte, že můžeme provádět nejen servisní prohlídky systému, ale ze závažných důvodů Službu přestat dočasně poskytovat, a to např. v případě závažné nefunkčnosti Služby. Slibujeme však, že po celou dobu poskytování Služeb budeme o systém pečovat, abychom minimalizovali dobu i rozsah případné nefunkčnosti či nedostupnosti Služby. Oznámení o přerušení poskytování Služby nebo o plánované servisní prohlídce Vám bez odkladu vhodným způsobem oznámíme.
 7. Zjistíte-li problémy s dostupnosti nebo rychlostí Služby, dejte nám neprodleně vědět na kontakty dostupné na www.iqhubs.cz pro urychlené vyřešení problému.
 8. Jelikož Služba je poskytována prostřednictvím veřejné datové sítě, je možné ji poskytovat pouze v místech pokrytých internetovým signálem. Služba Vám bude poskytována tak, jak je, s možnými chybami, jejichž případnou existenci uzavřením Smlouvy berete na vědomí. Neodpovídáme za škodu, ani jinou újmu způsobenou v důsledku přesnost dat uváděných v Software. Data vložená do systému jsou po celou dobu Vaše a odpovědnost za jejich přesnost, kvalitu a celistvost leží na Vaší straně.
 9. Uzavřením Smlouvy se zavazujete, že nebudete žádným způsobem manipulovat se systémem, vykonávat jakoukoliv činnost, která by měnila nastavení nebo funkce, nebo je neúměrně zatěžovala. Software musíte využívat pouze pro účely k němu určené v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a jakékoliv neoprávněné užití hesla nebo účtu, příp. jiné narušení, nám ihned oznámit. O těchto povinnostech jste povinen informovat každou osobu, které umožníte Služby využívat.
 10. Váš přístup je určen pouze Vám, proto uživatelské jméno a heslo nikomu dalšímu nesdělujte. Za porušení povinnosti mlčenlivosti ani za zapomenutí těchto údajů neneseme odpovědnost. Protože se jedná o službu běžně přístupnou na internetu, je vaší povinností zabezpečit si přístup dostatečnými zabezpečovacími prostředky (např. heslem, omezením přístupu apod.)
 11. Podpisem smlouvy jsme se domluvili, že povinnosti ze Smlouvy slouží pouze našim zájmům a žádná ze stran není povinna k náhradě škody v jakékoliv podobě vzniklé jakékoli třetí straně v důsledku porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy. 
 12. Naše celková odpovědnost, s výjimkou okolností vyšší moci, za veškeré nároky vzniklé v důsledku užití či nemožnosti užití Služby způsobené na naší straně je omezena do částky odpovídající výši odměny za Služby uhrazené v předcházejícím kalendářním roce před vznikem takového nároku, avšak neodpovídáme za nepřímé škody, tj. za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné škody. Pokud nelze výši omezení odpovědnosti určit dle předchozí věty, odpovídá výše omezení odpovědnosti aktuální roční ceně poskytovaných Služeb. S tímto Zákazník vyjadřuje přijetím těchto podmínek souhlas.
 13.  Uzavřením Smlouvy berete na vědomí, že mohou nastat události mimo naši kontrolu či tzv. vyšší moc, které ovlivní funkčnost Služby nebo její dostupnost (např. výpadek internetového připojení, elektřiny, živelné pohromy, kybernetické útoky, porušení Vašich povinností v oblasti zabezpečení a jiné), v souvislosti s nimiž vznikne újma, za kterou neneseme jakoukoliv odpovědnost.

 

7. Licenční ujednání

 1. Podpisem Smlouvy berete na vědomí, že veškerá majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Softwaru náleží výlučně nám. Vám poskytujeme k užívání Služby licenci ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. Občanského zákoníku a Autorského zákona. Licence se poskytuje jako nevýhradní a omezená na dobu trvání závazků ze Smlouvy. Licence je omezena maximálním počtem aktivních Uživatelských účtů, jejichž prostřednictvím je v daném okamžiku možné užívat Služby a výlučně na užívání Služeb za účelem vyplývajícím ze Smlouvy. Licenci nemůžete postoupit či poskytnout ji třetí osobě bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 2. Odměna za licenci je v plné výši zahrnuta v ceně Služby. Licence se rovněž vztahuje na veškeré aktualizace, moduly či jiné, které provedeme. Nezahrnuje však právo na obdržení zdrojového kódu, ani jej prohlížet, měnit nebo jakkoli do něj zasahovat. 
 3. Software ani licenci nesmíte využívat k vytvoření konkurenčního produktu či služby, ani jej zapracovávat do jiného softwarového vybavení. Nejste oprávněn systém bez našeho písemného souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového vybavení.
 4. Uzavřením Smlouvy na vás nepřevádíme žádná vlastnická práva související se Službou či technologiemi či právům k duševnímu vlastnictví, jejichž jsme vlastníkem. Logo ani názvy spojení se Službou nemá právo bez našeho souhlasu užívat kterákoliv jiná osoba.  Počítačový program poskytnutý při užívání Služby je chráněn právními předpisy a mezinárodními smlouvami na ochranu autorského práva a dalšími předpisy a úmluvami na ochranu duševního vlastnictví. Počítačový program je licencován, nikoliv prodán.
 5. Jakékoliv Vaše porušení byť jednotlivé povinnost či práva vyplývajícího z licenčního ujednání nás opravňuje účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

 

8. Komunikace

 1. Pro zajištění pružnosti vzájemné komunikace jsme se dohodli, že nejvhodnějším způsobem pro nás je email nebo telefon. Pokud má být některý úkon stran naší spolupráce učiněn písemně, je účinný okamžikem, kdy je odeslán z emailové adresy oprávněného zástupce a jeho doručení do emailové schránky oprávněného zástupce je potvrzeno druhou stranou. Veškerá komunikace emailem a z ní vyplývající důsledky je pro obě strany závazná, a to bez požadavku zaručeného elektronického podpisu.
 2. Oprávněným zástupcem je statutární orgán Vaší společnosti, nebo jiná Vámi určená osoba, o které jste nás dopředu informoval. Strany preferují vzájemnou komunikaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (email), kdy souhlasí, aby tento způsob doručení byl považován za závazný.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Data získaná v průběhu trvání služeb jsme oprávněni v anonymizované podobě využít pro hodnocení účinnosti a efektivity nabízených Služeb. Vaše údaje můžeme anonymizovaně zveřejnit v rámci prezentace našich služeb na webu i v tištěných materiálech.
 2. Jelikož Vy i my uzavíráme smlouvu jako podnikatelé při svém podnikání, na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva). Pokud by náhodou bylo nebo stalo-li by se některé ustanovení Smlouvy či těchto VOP neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy či těchto podmínek. V takovém případě musíme vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.
 3. V případě, že by se mezi námi objevily jakékoliv spory, pokusíme se je vyřešit primárně mimosoudně smírnou cestou, prostřednictvím mediátora, kterého si vybereme. Pokud by se nám to nepovedlo, pak místní příslušnost pro projednání případných sporů je dána u českých soudů, příslušného dle našeho sídla.
 4. Podpisem smlouvy souhlasíte, abychom zpracovávali osobní údaje Vaše (v případě, že jste fyzickou osobou) i osobní údaje osob jednajících Vaším jménem v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy. Bližší informace jsou k dispozici v Informacích o zpracování osobních údajůna www.iqhubs.cz
 5. Zavazujete se, že osobní údaje osob jednajících Vaším jménem Vám byly předány v souladu s právními pravidly na ochrany osobních údajů a tyto osoby byly informovány, že jejich osobní údaje nám byly předány a za jakým účelem.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 22.6.2021.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Fakturační údaje

Roháčova 145/14

130 00 Praha 3 Žižkov

 08903450
DIČ: CZ08903450

Zapsána u Městského soudu v Praze, C 327279

Kontakty
Zákaznická podpora IQHUBS
(Po-Pá, 8-17 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz